Política de Privacitat

Eutòpica informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació, adquisició de productes o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, "Eutòpica" garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679.


MESURES DE SEGURETAT

En cumpliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa als usuaris que, a "Eutòpica", s'hagin adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que està disposat a la citada normativa. Les dades personals que es recullin als formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal d'Eutòpica o dels Encarregats del Tractament aquí establerts. S'han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els medis i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.


VERACITAT DE LES DADES

El client o usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant, a "Eutòpica", qualsevol modificació de les mateixes. L'usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l'únic responsable de quants conflictes o litigis puguin resultar per la falsedat de les mateixes. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari informi a Eutòpica sempre que hagi hagut una modificació de les mateixes. En cas contrari, no podem respondre de la seva veracitat.


EXERCICI DE DRETS

La LOPD i el RGPD concedeixin als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En tant en quan les dades de l'usuari són objecte de tractament per part d'Eutòpica, aquests podran exercir els seus drets. Per això, l'usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a info@eutopica.com, o bé mitjançant comunicació escrita a la direcció que apareix al nostre avís legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com representant legal de l'autoritzat. En tal cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat.

L'usuari podrà sol·licitar l'exercici dels drets següents:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservades per Eutòpica per l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: Eutòpica deixarà de tractar les seves dades, excepte que por motius legítims o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que es vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra firma, Eutòpica facilitarà la portabilitat de les dades al nou responsable.

En el cas que s'hagi otorgat el consentiment per alguna finalitat específica, l'usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si un usuari considera que hagi un problema amb la forma en que Eutòpica està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat o a la autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.


CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió. En quant a les dades de Clients, el període de conservació de les dades personals variarà en funció del servi que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

  • 4 anys: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas, cotización, pago de salarios…); Arts. 66 y sig. Ley General Tributaria (libros de contabilidad…)
  • 5 anys: Art. 1964 Código Civil (acciones personales sin plazo especial)
  • 6 anys: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidad, facturas…)
  • 10 anys: Art. 25 Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Els usuaris de llistes de correu o els pujats per Eutòpica a pàgines o perfils de Xarxes Socials, es conservaran fins que l'usuari retiri el consentiment.

Dades de candidats (C.V.), si hi ha: en cas que el candidat no sigui seleccionat, Eutòpica podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per incorporar-ho a futures convocatòries, excepte que el candidat es manifesti en cas contrari


OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

Eutòpica té el deure d'informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que puguin portar-se a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o al emplenar els formularis inclosos el lloc web. En aquest sentit, Eutòpica serà considerada com Responsable de les dades recaptades mitjançant els medis anteriorment descrits.

A la seva vegada Eutòpica informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contemplades l'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de productes o serveis i la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de Tractament de dades personals.

El Lloc Web d'Eutòpica compta amb un xifrat SSL, que permet a l'usuari l'enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte al lloc web.

Eutòpica posa a disposició dels usuaris d'una sèrie de mecanismes telemàtics per la recollida i tractament de les seves dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. Les dades personals proporcionades de manera telemàtica, bé sigui a través d'email, dels formularis de contacte d'aquesta web o contractacions online seran utilitzades per la gestió comercial i administrativa dels clients i usuaris de l'empresa. Aquestes dades seran tractades a través de servidors gestionats per Factoría Digital, que també és l'empresa prestadora de serveis de correu electrònic i, que tindrà la consideració d'Encarregat del Tractament.

Per la seva part, les dades de correu i nom seran incorporades a una base de dades per l'enviament de comunicacions comercials i gestionar la subscripció als serveis sol·licitats pel client o usuari, gestionada a a través dels servidors de Mailchimp, que tindrà també la consideració d'Encarregat del Tractament. Podrà donar-se de baixa en qualsevol moment polsant l'enllaç que trobarà a les nostres comunicacions, o dirigint una sol·licitud d'exercici del seu dret a l'empresa Encarregada del Tractament o a Eutòpica.

Tal i com estableix la LSSICE, Eutòpica es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tal. A aquests efectes, no serà considerada com comunicació comercial la informació enviada als clients pel manteniment de la relació contractual existent.

En qualsevol cas, s'obtindran únicament les dades precises per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d'informació realitzada per l'usuari.

En ocasions, les dades personals es proporcionaran a través d'enllaços a llocs web de tercers. En aquest cas, en cap moment el personal d'Eutòpica tindrà accés a les dades personals que el Client faciliti a aquests tercers.


XARXES SOCIALS

Eutòpica compta amb perfil a les principals xarxes socials d'Internet (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Google+), reconeixent en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d'usuaris (en endavant, seguidors) publicats per Eutòpica. El tractament que Eutòpica portarà a terme amb aquestes dades dins d cadascuna de les referides xarxes serà el que la xarxa social permeti als perfils corporatius.

Eutòpica podrà informar als seus seguidors, quan la llei no ho prohibeixi, per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre activitats i ofertes, així com prestar servei personalitzat d'atenció al client. En cap cas Eutòpica extraurà dades de les xarxes socials, a menys que obtingui puntual i expressament consentiment de l'usuari per això (per exemple, per l realització d'un concurs).


ENCARREGATS DEL TRACTAMENT EN ESTATS UNITS

Eutòpica utilitza els serveis d'enviament de mail marketing de Mailchimp i els serveis d'emmagatzematge de Dropbox Inc.. A més, Eutòpica fa ús de les xarxes socials nord-americanes Facebook, Twitter, Youtube, Instagram i Google +.

L'usuari accepta expressament i de forma inequívoca el seu consentiment pel tractament de les seves dades i per la transferència internacional de les mateixes a aquesta empresa prestadora de serveis.


COMUNICACIÓ D'INFORMACIÓ A TERCERS

Eutòpica no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat del tractament, i sempre d'acord amb les condicions generals aprovades per l'usuari amb anterioritat a la contractació del mateix. Així, al contractar els nostres serveis, l'usuari accepta que algun dels mateixos puguin ser, total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d'Encarregats del Tractament, amb els que s'ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web. També accepta que algunes de les dades personals recaptades siguin facilitades a aquests Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per l'efectiva realització del servei contractat. L'usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades o als Encarregats del tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.


CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per altres finalitats que les relacionades amb els serveis contractats o productes adquirits a Eutòpica. Eutòpica s'obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l'assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.


VALIDESA

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha sigut redactada per LOPDPRO®, empresa de protecció de dades, a dia 22 de Maig de 2018, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, en ordre de conèixer els seus drets i obligacions al respecte en cada moment.